สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์โยโย้ เป็นการนำวัสดุ เศษวัสดุหรือการนำสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานของเล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์โยโย้ แสนสนุกได้

2  ประดิษฐ์โยโย้ แสนสนุก ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3  เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ โยโย้ แสนสนุกเป็นของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง การประดิษฐ์ (โยโย้แสนสนุก) 14 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)