สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานประดิษฐ์ที่ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อจะทำให้ได้ผลงานตรงตามความต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายขั้นตอนกระบวนการทำงานประดิษฐ์และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้

2  เขียนขั้นตอนกระบวนการทำงานประดิษฐ์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นความสำคัญของกระบวนการทำงานประดิษฐ์และประโยชน์ของงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง กระบวนการทำงานประดิษฐ์และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 7 ก.พ. 66 (มีใบงานและใบความรู้)