สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานประดิษฐ์ที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถทำงานประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ได้

2  เขียนชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นความสำคัญของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงานประดิษฐ์

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 31 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)