สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์คือ การนำวัสดุ เศษวัสดุหรือการนำสิ่งของที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้

2  จำแนกประเภทของงานประดิษฐ์ได้

3  เห็นคุณค่าของงานประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
เรื่อง ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ 24 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)