สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างควรใช้ให้เหมาะสมโดยศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน และใช้อย่างถูกวิธีด้วยความระมัดระวัง และเมื่อใช้เสร็จควรจัดเก็บเข้าที่เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  บอกวิธีจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือช่างได้

2  จำแนกการจัดเก็บและการดูแลรักษาเครื่องมือช่างประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นประโยชน์ของการจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือช่างที่ถูกวิธี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 งานช่างน่ารู้
ชั่วโมง งานช่างน่ารู้
เรื่อง การจัดเก็บและการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน)