สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานช่างเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา ซ่อมแซมและประกอบสิ่งของต่างๆ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  บอกความแตกต่างของงานช่างประเภทต่าง ๆและประโยชน์ของงานช่างนั้น ๆได้

2  เขียนชื่องานช่างและประโยชน์ของงานนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นความสำคัญของการงานช่างและประโยชน์ของงานช่าง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 งานช่างน่ารู้
ชั่วโมง งานช่างน่ารู้
เรื่อง งานช่างและประโยชน์ของงานช่าง 10 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)