สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และสมบูรณ์ทุกส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

 ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

 ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชได้

2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชได้ถูกวิธี

3  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 3 ม.ค. 66 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)