สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรดน้ำพรวนดินต้นไม้ที่ถูกวิธี จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ได้

2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการรดน้ำพรวนดินได้

3  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการรดน้ำพรวนดิน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การรดน้ำพรวนดิน 27 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)