สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะ ทำได้โดยการรดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ใส่ปุ๋ย เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่ดี ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นพืชที่แข็งแรง และให้ผลผลิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าได้

2  เขียนขั้นตอนและใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการดูแลแปลงเพาะกล้าได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการดูแลต้นกล้าอย่างถูกวิธี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การดูแลแปลงเพาะกล้า 20 ธ.ค. 65 (มีใบความรู้)