สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูป ใช้กับการขยายพันธุ์ที่ไม่ต้องการถอนย้ายต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์มีขนาดใหญ่ หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากมีราคาแพง วิธีนี้จะสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์น้อยกว่าวิธีอื่นต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายขั้นตอนการเพาะเมล็ดในภาชนะได้

2  จำแนกลำดับขั้นตอนการเพาะเมล็ดในภาชนะได้อย่างถูกต้อง

3  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเพาะเมล็ดในภาชนะ

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การเพาะเมล็ดในภาชนะ 6 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)