สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ผักสวนครัวเป็นพืชที่เราใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะการนำส่วนต่างๆไปประกอบอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายลักษณะชนิดของพืชสวนครัวได้

2  แยกแยะประเภทผักสวนครัวตามชนิดการนำไปประกอบอาหารได้ถูกต้อง

3.  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้ 22 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)