สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พืชมีหลายชนิดหลายประเภทที่แตกต่างกัน และการนำไปใช้ประโยชน์ ในที่นี้จะแบ่งพืชออกตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภท คือ ไม้ดอก ไม้ประดับ ผักสวนครัว ไม้ผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

จุดประสงค์

1  อธิบายความหมายของพืชประเภทต่าง ๆ ได้

2  จำแนกประเภทของพืชได้ถูกต้อง

3  เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการจำแนกประเภทของพืช

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การจำแนกประเภทของพืช 15 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)