สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์กรการเกษตรแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เราควรเรียนรู้วิธีการใช้งานของเครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน และวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรเพื่อจะใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
   ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
   ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
จุดประสงค์
    1  อธิบายการเก็บรักษาอุปกรณ์งานเกษตรได้ถูกต้อง
    2  ปฏิบัติการจัดเก็บอุปกรณ์งานเกษตรได้ถูกต้อง
    3  เห็นประโยชน์ของการจัดเก็บอุปกรณ์งานเกษตร
 

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์งานเกษตร 8 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)