สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ต่างกันเพื่อช่วยทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
  ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
  ป. 2/2 ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
  ป. 2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
 จุดประสงค์
   1 แยกแยะความแตกต่างของอุปกรณ์งานเกษตรแต่ละประเภทได้
   2 ใช้เครื่องมือเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   3 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตกระบวนการทำงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 4 หน่วยเกษตรน่ารู้
ชั่วโมง หน่วยเกษตรน่ารู้
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตร 1 พ.ย. 65 (มีใบความรู้)