สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการชมการแสดงและการปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการชมการแสดงและการปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการชมการแสดงและการปฏิบัติตนตามมารยาทในการชมการแสดง ในฐานะผู้ชมที่ดีได้

ด้านคุณลักษณะ

นักเรียนมีวินัย

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการชมการแสดง
ชั่วโมง หลักการชมการแสดง
เรื่อง หลักการชมการแสดง 2 ก.ย. 2565 (มีใบความรู้)