สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงรำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

- มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงรำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม

ด้านทักษะกระบวนการ 

- ปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงามได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง ภาษาท่าในการแสดงรำวงมาตรฐาน
เรื่อง ภาษาท่าในการแสดงรำวงมาตรฐาน 7 ต.ค. 65