สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

       - นักเรียนอธิบายความรู้ในหลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

       - นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะห์สรุปความรู้หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์
ชั่วโมง หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง หลักการวิจารณ์เปรียบเทียบงานนาฏศิลป์ไทย 4 พ.ย.65 (มีใบงาน และใบความรู้)