สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำรูปแบบของทัศนศิลป์ของชาติ โดยนำภาพพระพุทธรูปมาให้นักเรียนฝึกการตีตารางขยายภาพ รวมถึงความเข้าใจเรื่องการผสมสี การแยกค่าน้ำหนักสี ทักษะการใช้สีโปสเตอร์ นอกจากนี้ ยังได้ฝึกการสังเกตรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น รู้จักการวิเคราะห์และตัดสินใจและนำสิ่งที่ได้ไปพัฒนาวิธีการทำงานศิลปะต่อๆไปได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.2 ม. 1/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและของท้องถิ่นตนเองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

    นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องค่าน้ำหนักของสี
ด้านทักษะและกระบวนการ

     1. นักเรียนสามารถตีตารางขยายภาพได้อย่างถูกต้อง

     2. นักเรียนสามารถนำรูปแบบทัศนศิลป์ของชาติมาสร้างงานศิลปะด้วยการแทนค่าน้ำหนักของสีผ่านภาพพระเศียรพระพุทธรูป

     3. นักเรียนสามารถนำเทคนิคสีโปสเตอร์มาใช้ในการแยกค่าน้ำหนักสีได้อย่างถูกต้อง
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1 การมีวินัย

       2. ใฝ่เรียนรู้
       3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

    1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    2. ชิ้นงานหรือผลงาน
2 เครื่องมือ
    1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    2. แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
ชั่วโมง เมื่อทัศนศิลป์ไทยเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
เรื่อง มาทำภาพนี้ให้ดีที่สุด 6 ก.ค. 65 (มีใบงานและภาพประกอบสื่อ)