สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความหมายของการออกแบบ การออกแบบรูปภาพ ความหมายและประเภทของการออกแบบสัญลักษณ์ โดยการศึกษาหลักการออกแบบตราสินค้า รวมถึงความหมายและประเภทงานกราฟิก และการได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 7 ภาค ไปแล้วนั้น การจะทำให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบรูปภาพและสัญลักษณ์ของตนเอง จึงกำหนดเป็นกิจกรรม pictogram โดยมีการออกแบบผ่านกระบวนการคิดและนำเสนอเป็นภูมิภาค  ซึ่งสะท้อนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการเรียนผ่านผลงานของตนเองและกลุ่มภูมิภาคตามที่ได้รับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 1/5 ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่น ๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถนำหลักการออกแบบ มาออกแบบ Pictogram ตามภูมิภาค

2. นักเรียนสามารถนำเสนอความคิดและข้อมูลผ่านผลงาน Pictogram ของตนเองได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. การมีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ชิ้นงานหรือผลงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงานหรือผลงาน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบรูปภาพ
ชั่วโมง การออกแบบรูปภาพ
เรื่อง กิจกรรมกลุ่มการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และกราฟิก 22 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)