สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตามลำดับขั้นตอน มีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

รวมถึงมีทักษะการจัดการ เป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เรียนรู้ในเรื่องของหลัก 7 R

เพื่อนำมาเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการใช้ทรัพยากรตามหลัก 7 R

2.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการทำงานประดิษฐ์ตามหลัก 7 R

ทักษะกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถเลือกวิธีการจัดการขยะตามหลัก 7 R ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงาน เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 7 R

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้
ชั่วโมง เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ 1
เรื่อง 7 R น่ารู้ 9 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)