สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสำคัญของแยมผลไม้ สามารถการทำแยมผลไม้ รู้วิธีการบรรจุแยมผลไม้ วิธีการทำแยมผลไม้ชนิดต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

       ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำแยมผลไม้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นแยมผลไม้ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-  สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

-  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 3 เรื่อง วิธีการทำแยมผลไม้ที่สนใจ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ชั่วโมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เรื่อง การทำแยมผลไม้ 28 มิ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)