สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประมวลผลต่อไป
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำข้อมูลไปประมวลผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม การปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตรวจสอบการถูกต้องของข้อมูล)
2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
-  ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล (ตรวจสอบการถูกต้องของข้อมูล)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การตรวจสอบข้อมูล 23 ส.ค. 65 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)