สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้แนวความคิดเชิงนามธรรมมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาจะช่วยให้ การออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับปัญหาในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ด้านความรู้

 - นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและถ่ายทอดแนวคิดในการคำนวณพื้นที่

ด้านทักษะและกระบวนการ

-  นักเรียนสามารถใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์รายละเอียดที่จำเป็นของปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จำเป็น และอธิบายรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
 1. วัดความรู้ ทักษะ และกระบวนการจากการทำกิจกรรม พิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่การปลูกข้าวโพดตามใบกิจกรรมที่ 3 ไร่ข้าวโพดจำลอง
 2. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม กี่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล
เครื่องมือ
 -  ใบกิจกรรมที่ 3 ไร่ข้าวโพดจำลอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหา
ชั่วโมง การแก้ปัญหา
เรื่อง นี่คือสิ่งสำคัญ (3) 31 พ.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)