สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คลาวด์คอมพิวติง (Cloud computing) เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นรู้สถานที่ของระบและไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ในเครื่อง ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านบริการคลาวด์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่ และสามารถทำงานร่วมกันได้โดยจะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

          1. อธิบายการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของบริการบนคลาวด์

ด้านทักษะและกระบวนการ

          2. กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและเขียนข้อมูลในไฟล์บนบริการบนคลาวด์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- การสื่อสาร: ร่วมกันทำกิจกรรมโดยอภิปรายแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำใบกิจกรรมจนสำเร็จ

- การรวมพลังทำงานเป็นทีม: ทำงานโดยแบ่งหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละคนและร่วมมือ กันอย่างเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในการเรียนรู้และร่วมกันวางแผนจนสามารถทำใบกิจกรรมได้

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร 21 ก.ย. 65 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)