สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ตัวดำเนินการบูลีน เป็นตัวดำเนินการสำหรับตรวจสอบเงื่อนไข ตัวดำเนินการประเภทนี้จะใช้กระทำกับตัวถูกดำเนินการที่เป็นนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ หรือข้อมูลที่มีค่าความจริง (จริงหรือเท็จ) ตัวดำเนินการประเภทนี้ ได้แก่ AND OR และ NOT  โดยตัวดำเนินการ NOT จะกระทำกับตัวถูกตัวดำเนินการตัวเดียว ส่วนตัวดำเนินการอื่น ๆ จะกระทำกับตัวถูกดำเนินการสองตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ตัวดำเนินการบูลีนในออกแบบการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคำถามในใบกิจกรรม

2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างทำกิจกรรม

3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผลการนำเสนอข้อมูล

4. วัดสมรรถนะ

- การแก้ปัญหา: ร่วมกันทำกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในใบกิจกรรม
- การโปรแกรม: เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาตามที่ออกแบบไว้ตามสถานการณ์ในใบกิจกรรม
- การสื่อสาร: ร่วมกันทำกิจกรรมโดยอภิปรายแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจตรงกันในการทำใบกิจกรรมจนสำเร็จ
- การรวมพลังทำงานเป็นทีม: ทำงานโดยแบ่งหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละคนและร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ มีความเป็นผู้นำและสมาชิกที่ดีในการเรียนรู้และร่วมกันวางแผน จนสามารถทำใบกิจกรรมได้สำเร็จ

เครื่องมือ

1. แบบประเมินด้านความรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรม
เรื่อง ตัวดำเนินการบูลีน (2) 10 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และใบกิจกรรม)