สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เพื่อนำไปสู่การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม

เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสำรวจ การสนทนากลุ่ม หลังจากนั้นจึงออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการดำเนินการเก็บข้อมูล

ตามที่ได้วางแผนไว้ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประมวลผลต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ระบุปัญหาและเงื่อนไขจากสถานการณ์ที่กำหนด

2. ระบุและกำหนด ชนิดข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

-

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 6.1 เรื่อง มินิโปรเจกต์

2. แบบประเมินสมรรถนะ

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชั่วโมง การจัดการข้อมูล
เรื่อง การพัฒนาโครงงาน (มินิโปรเจกต์)(1) 15 ส.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)