สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาความต้องการ การออกแบบ การสร้างแอปพลิเคชันและการทดสอบการทำงาน และยังต้องมีการกำกับติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- พัฒนาแอปพลิเคชันตรงสอดคล้องกับต้องการของผู้ใช้
ด้านทักษะและกระบวนการ

- นักเรียนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

2 เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
ชั่วโมง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เรื่อง นำเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน 4 ก.ค. 65 (มีใบงาน)