สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวแปรเป็นชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลและเรียกใช้ในการทำงาน ซึ่งขณะใดขณะหนึ่งตัวแปรจะมีได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น แต่ถ้าต้องการเก็บหลายค่าสามารถทำได้โดยสร้างเป็นรายการ (List)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถบอกผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้งานบล็อกคำสั่งสร้างตัวแปร
ด้านทักษะและกระบวนการ

- นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่ง List ในการจัดการข้อมูล

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1. วัดความรู้จากการปฏิบัติและตอบคําถามในใบกิจกรรม
2. วัดทักษะจากการสังเกตระหว่างที่ทำกิจกรรม
3. วัดคุณลักษณะจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วมทำกิจกรรม การถามตอบ อภิปรายกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการแสดงความคิดเห็น วิธีคิด เหตุผล การนำเสนอข้อมูล

2 เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง เก็บแต้มให้ถึงฝัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาการคำนวณ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
ชั่วโมง การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เรื่อง เก็บแต้มให้ถึงฝัน 6 มิ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)