สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ

เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต.1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต.1.2 ป.5/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

จุดประสงค์

1 ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้

2 พูดให้ข้อมูลและทำโปสเตอร์การดูแลสุขภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์

2 สังเกตการอ่านและการเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 3 Healthy Living
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 Take Care of Yourself (Rerun)
เรื่อง Keeping Yourself Clean 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)