สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียน ได้แก่ ชื่อวิชาสิ่งของในห้องเรียน งานกีฬาโรงเรียน และชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในและนอกโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะทางภาษาเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนมานำเสนอในรูปแบบของเกม สามารถนำเกมที่ผลิตมาใช้ในการทบทวนคำศัพท์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้นอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 At School
เรื่อง How to Make a Word Search? 23 ส.ค. 65