สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน

การออกคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียนและการปฏิบัติตามทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษา

ตามสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ป.5/2  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

ต 1.2 ป.5/3  ระบุ/วาดภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 4.1 ป.5/1  ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียง

2 ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

84 ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 2 School life
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 Class Rules
เรื่อง Our Class Rules 19 ก.ค. 65 (มีใบงาน)