สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคบอกเล่า  คือ ประโยคที่มีใจความบอกให้รู้ว่าใคร ทำอะไร อย่างไร โดยไม่ต้องการคำตอบ เช่น น้ำตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ น้ำเต็มลำธารไหลไปยังปลายลำธาร เป็นต้น

  ประโยคคำถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อต้องการคำตอบ จะมีคำว่า ใช่หรือไม่ ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทำไม อย่างไร อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) บอกความหมายของประโยคบอกเล่าได้

2) บอกความหมายของประโยคคำถามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) เขียนประโยคบอกเล่าได้

2) เขียนประโยคคำถามได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 7 เรื่อง ประโยคบอกเล่า และประโยคคำถาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (ประโยคบอกเล่า และประโยคคำถาม) 4 ต.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)