ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูอนุชา อินทร์พ่วง

ครูอนุชา อินทร์พ่วง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แสนสุขใจ ภาษาไทยของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เสียงในภาษาไทย ไพเราะเสนาะหู
เรื่อง 2.1 เสียงในภาษาไทย ไพเราะเสนาะหู
  กระต่ายตื่นตูม (1) 5 มิ.ย. 67 (มีบทอ่าน)
  กระต่ายตื่นตูม (2) 6 มิ.ย. 67
  การอ่านจับใจความ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา 7 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยาย 10 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยาย ลักษณะของสัตว์ 11 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เสียงในภาษาไทย (1) 12 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
  เสียงในภาษาไทย (2) 13 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  เสียงในภาษาไทย (3) 14 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และบทอ่าน)
  เสียงในภาษาไทย (4) 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การระบุข้อคิดจากการอ่าน เรื่อง กระต่ายสามพี่น้อง 18 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
๑๑
  นิทานแสนสนุก (1) 19 มิ.ย. 67
๑๒
  นิทานแสนสนุก (2) 20 มิ.ย. 67 (มีแบบประเมินตนเอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระน่ารู้ คู่ควรสำนวนไทย
เรื่อง 3.1 สระน่ารู้ คู่ควรสำนวนไทย
  การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล (1) 21 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผล (2) 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู 25 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 26 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การเขียนข้อคิดที่ได้ จากการอ่านนิทาน 27 มิ.ย. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สำนวนไทยน่ารู้ 28 มิ.ย. 67 (มีใบความรู้)
  การเขียนเรื่อง ตามจินตนาการ (๑) 1 ก.ค. 67
  การเขียนเรื่อง ตามจินตนาการ (๒) 2 ก.ค. 67
  สระในภาษาไทย (สระคงรูป) 3 ก.ค. 67
๑o
  สระในภาษาไทย (สระเปลี่ยนรูป) 4 ก.ค. 67
๑๑
  สระในภาษาไทย (สระลดรูป) 5 ก.ค. 67
๑๒
  ทบทวนชวนสนุก 8 ก.ค. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วาจาไพเราะ เสนาะเสียงอักษรสูง กลาง ต่ำ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาคภูมิใจภาษาไทยภาษาถิ่น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ