ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูเกศวลี มะลิโชติ ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และครูอนุชา อินทร์พ่วง
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และครูอนุชา อินทร์พ่วง

ครูเกศวลี มะลิโชติ ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และครูอนุชา อินทร์พ่วง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยที่ 11 ชื่อหน่วย ไตร่ตรองลองพูด
เรื่อง 1.1 ชื่อหน่วย ไตร่ตรองลองพูด
  การอ่านออกเสียง และคิดไตร่ตรอง 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การใช้พจนานุกรม 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำและความหมาย 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การจับใจความสำคัญจากนิทาน 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คัดลายมือเอกลักษณ์ไทย 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คัดลายมือและคิดวิเคราะห์ 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำคล้องจอง 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำขวัญ 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 12 ชื่อหน่วย พิสูจน์วิชาหนาเจ้า
เรื่อง 2.1 ชื่อหน่วย พิสูจน์วิชาหนาเจ้า
  การอ่านออกเสียง เรื่อง มนุษย์กับการบิน 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การลำดับเหตุการณ์ และคาดคะเนเหตุการณ์ 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทอาขยานวิชาหนาเจ้า (1) 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทอาขยานวิชาหนาเจ้า (2) 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ฝึกเขียนเรื่องตามจินตนาการ 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ (1) 24 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ (2) 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  คำที่มีพยัญชนะ และสระไม่ออกเสียง 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 13 ชื่อหน่วย เรามาบันทึก
เรื่อง 3.1 ชื่อหน่วย เรามาบันทึก
  การอ่านออกเสียงเรื่องสั้น 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบันทึกประจำวัน (1) 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบันทึกประจำวัน (2) 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่มีตัวการันต์ (1) 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  คำที่มีตัวการันต์ (2) 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบทอ่าน)
  การสรุปความรู้จากนิทาน 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น 13 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การแสดงความคิดเห็น 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบทอ่าน)
หน่วยที่ 14 ชื่อหน่วย ฝึกภาษาถิ่น
เรื่อง 4.1 ชื่อหน่วย ฝึกภาษาถิ่น
  การอ่านออกเสียงในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  บทร้อยกรองในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ 18 ธ.ค. 66 (มีใบความรู้ และบทอ่าน)
  การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเหนือ 20 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ทบทวนชวนคิด (ภาษาถิ่น) 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยายคน 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยายสัตว์และสิ่งของ 27 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  การเขียนบรรยายสถานที่ 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 15 ชื่อหน่วย ศาสตร์ศิลป์การลา
เรื่อง 5.1 ชื่อหน่วย ศาสตร์ศิลป์การลา
  การตั้งคำถาม และตอบคำถามจากการอ่าน 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวหรือเหตุการณ์ประจำวัน 3 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
  จดหมายลาครู (ส่วนประกอบจดหมาย) 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  จดหมายลาครู (จดหมายลาป่วย) 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  จดหมายลาครู (จดหมายลากิจ) 8 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านและเขียนแผนภาพ 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านข้อมูลจากแผนที่ 10 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน 12 ม.ค. 67 (มีใบความรู้)
หน่วยที่ 16 ชื่อหน่วย ภาษาเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง 6.1 ชื่อหน่วย ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  คำศัพท์น่ารู้ เรื่อง เล่นทายคำ 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การอ่านออกเสียง เรื่อง เล่นทายคำ 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สรุปความรู้และข้อคิดจาก เรื่อง เล่นคำทาย 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สำนวนชวนรู้ 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปริศนาคำทาย 22 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  วิเคราะห์ชนิดของประโยค 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การคัดลายมือ 24 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การเขียนบรรยายภาพ 25 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การพูดแนะนำเชิญชวน 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑o
  อักษรนำจำให้ดี 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ