สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือคำนามทั่วไป เช่น เด็ก แม่ แมว  และคำนามชี้เฉพาะ เช่น กวาง ดอกทานตะวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกชนิดของคำนามได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำนามชนิดต่าง ๆ ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 4 เรื่อง หาคำนาม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
ชั่วโมง เขียนประโยคด้วยจินตนาการ
เรื่อง ทบทวนชวนคิด (คำนาม) 29 ก.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)