สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรา กง คือคำที่มี  ง  เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

การเขียนบรรยายภาพ คือ การเขียนอธิบายเรื่องตามภาพที่ปรากฏ โดยใช้ความคิด ความเข้าใจ ตามจินตนาการ แล้วแต่งประโยคให้เป็นเรื่องที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อธิบายความหมายคำในมาตรา กมได้

2) มีความรู้ ความเข้าในในการเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) วิเคราะห์คำในมาตรา กมได้

2) เขียนเล่าเรื่องได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 5 เรื่องการเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เขียนสนุกแสนสุขสันต์
ชั่วโมง เขียนสนุกแสนสุขสันต์
เรื่อง ทบทวนชวนคิด มาตรา กม และการเขียนเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ 19 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)