สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รร อ่านว่า รอ-หัน เป็นพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทำหน้าที่เป็นสระอะ  

 ส่วน ร ตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรา แม่กน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของ รร ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่เป็น รร ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน                                                      

การวัดผลและประเมินผล

 ประเมินการทำใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนคำ รร (ร หัน)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง รร (ร หัน) 9 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)