สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำที่ใช้ “บัน” เขียนนำหน้าพยางค์ มี 5 คำ คือ บันดาล บันได บันทึก บันเทิง และบันลือ

คำที่ออกเสียง “บัน” อาจเขียนได้หลายอย่าง ได้แก่ บัน บรร บัญ บัณ บัล

คำที่ใช้ “บรร”เขียนนำหน้าพยางค์ มีหลายคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายคำที่อ่านออกเสียง “บัน”ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำที่อ่านออกเสียง “บัน”ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 6 เรื่องอ่านและเขียนคำที่อ่านออกเสียง บัน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
ชั่วโมง ภาษาไทยถูกใจได้หลักการ
เรื่อง คำที่อ่านออกเสียงบัน (บัน บัญ บัณ บัล บรร) 7 ก.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)