สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยมีหลายชนิด เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำบุพบท คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำอุทาน  ผู้เรียนควรรู้จักสังเกต รู้ความหมาย หน้าที่ และประเภทของคำในประโยค

  ดังนั้นในการสื่อสารผู้เรียนต้องใช้คำเรียบเรียงเป็นประโยค การใช้คำได้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของคำนาม คำสรรพนาม คำกริยาได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำ คำนาม คำสรรพนาม คำกริยาได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำดอกไม้ชนิดของคำ

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง สร้างสรรค์ชิ้นงาน (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา) 15 ส.ค. 65 (มีใบความรู้ และคลิปเสียง)