สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำกริยา คือ คำที่แสดง หรือบอกอาการกระทำ หรือบอกสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของ  คน  สัตว์  สิ่งของ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/2, ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของคำกริยาได้

- บอกหน้าที่ของคำกริยาได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำกริยาได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด และการพูด

- มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 7 เรื่องเขียนคำกริยา

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาชนิดคำไทย
ชั่วโมง ศึกษาชนิดคำไทย
เรื่อง คำกริยา 11 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)