สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไตรยางศ์  คือ อักษรสามหมู่ เป็นการแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย (เฉพาะรูปพยัญชนะ) ตามลักษณะ   การผันวรรณยุกต์ ของพยัญชนะแต่ละหมวด

          อักษรสูง มี 11 ตัวคือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห  เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ ผีเศรษฐีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน

ถอดพยัญชนะต้นแต่ละพยางค์ได้ ผ ศ ฐ ฝ ถ ข ส ห ฉ (แล้วเพิ่ม ฃ ษ)

          อักษรกลาง มี 9 ตัวคือ ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ  เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

ถอดพยัญชนะต้นแต่ละพยางค์ได้  ก จ ด ต  บ  ป  อ (แล้วเพิ่ม ฎ  ฏ)

          อักษรต่ำ มี 24  ตัว คือ ค ต  ฆ ง  ช  ซ  ฌ  ญ     ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ ภ  ม   ย   ร  ล  ว  ฬ  ฮ

          อักษรต่ำคู่ หมายถึง อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่เสียง เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ   โชคภูโซ พุทโธ ไฮไฟ

ถอดพยัญชนะโดยตัดสระออกทั้งหมด จะได้ 14 ตัว คือ ช ค ภ ซ พ  ท ธ  ฮ ฟ (แล้วเติม ฅ ฆ ฌ ฑ ฒ )

         อักษรต่ำเดี่ยว หมายถึง อักษรต่ำที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่เสียง มี 10 ตัว เคล็ดให้ท่องจำแม่น คือ

งูใหญ่นอนรออยู่ ณ วัดโมฬีโลกถอดพยัชนะต้นแต่ละพยางค์ ได้ ง  ญ  น  ร  ย  ณ  ว  ม  ฬ  ล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของอักษรสามหมู่ได้

- อธิบายความหมายของอักษรสูง กลาง และต่ำได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านและเขียนสะกดคำอักษรสามหมู่ได้ถูกต้อง
3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำกิจกรรมอ่านและเขียนคำและเติมคำในประโยค

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อักษรหรรษา
ชั่วโมง อักษรหรรษา
เรื่อง อักษรสร้างสรรค์ (สูง กลาง ต่ำ) 2 ส.ค. 65 (มีแบบประเมินตนเอง แบบบันทึกการเรียนรู้ และสื่อวีดิทัศน์)