สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเล่ารายละเอียดจากการฟังและดู ต้องอาศัยทักษะการฟังและดูผ่านกระบวนการวิเคราะห์สาระสำคัญเพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ฟังและดู

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกมารยาทของการฟังและดู

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เล่ารายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการเล่ารายละเอียดจากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง เรื่องเล่าของแม่ (การเล่ารายละเอียดจากเรื่อง ที่ฟังและดู) 11 ก.ค. 65 (มีใบความรู้)