สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านเรื่องดาวลูกไก่ร่วมกับการเขียนแผนภาพโครงเรื่องทำให้งานเขียนแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง ทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น การเขียนแผนภาพโครงเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานที่เกิดเหตุการณ์คือที่ไหน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผลของเหตุการณ์นั้นคืออะไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 1.1 ตัวชี้วัด ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

- มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก่)

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความกรุณาพาสุขใจ
ชั่วโมง ความกรุณาพาสุขใจ
เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (ดาวลูกไก่) 1 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)