สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  มาตรา กน เป็นมาตราที่มี น เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

  มาตรา กด เป็นมาตราที่มี ด เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกดไม้ตรงมาตราซึ่งการสร้างสรรค์ชิ้นงานทำให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้และได้แสดงองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และนำมาสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- บอกตัวสะกดในมาตรา กน และ กด ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- สร้างชิ้นงานคำในมาตรา กน และ กด ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำชิ้นงาน สมุดเล่มเล็กมาตรากน และมาตรากด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง สร้างสรรค์งาน (มาตรา กน กด) 22 มิ.ย. 65 (มีใบความรู้)