สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรากด คือคำที่มี ด เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา และ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งออกเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด มีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตรา กด ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตรา กด ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 4 เรื่องนักสำรวจมาตรา กด

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง มาตรา กด 21 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)