สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มาตรากน คือคำที่มี น เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา และ ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่ง ออกเสียงเหมือน น สะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายมาตรา กน ได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำในมาตรา กน ได้ 3.

 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 3 เรื่องนักสำรวจมาตรา กน

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารประทับใจ
ชั่วโมง สื่อสารประทับใจ
เรื่อง มาตรา กน 20 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)