สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำคล้องจอง คือ คำที่มีเสียงสระเดียวกัน และตัวสะกดในมาตราเดียวกัน แต่พยัญชนะต้นต่างกัน และอาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ คำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำสัมผัส

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของคำคล้องจองได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- เขียนคำคำคล้องจองได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการอ่าน และการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินผลการทำใบงานที่ 7 เรื่องเขียนคำคล้องจอง

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั่วโมง ภาษาไทยพื้นฐาน
เรื่อง คำคล้องจอง 9 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)