สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น อย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานจึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้

2. บำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้ด้วยตนเอง

3. เห็นประโยชน์ของบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ช่างคิดช่างทำ
ชั่วโมง ช่างคิดช่างทำ
เรื่อง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมของเล่น 22 ก.ย. 65 (มีใบความรู้)