สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำไข่เจียว เป็นการปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีการทอด เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารได้

2. สามารถประกอบอาหารโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน

3. เห็นประโยชน์ของการประกอบอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟวัยจิ๋ว
ชั่วโมง เชฟวัยจิ๋ว
เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว) (2) 18 ส.ค. 65 (มีใบความรู้)