สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน จะช่วยให้อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานได้นาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านได้

2. สามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านได้

3. เห็นคุณค่าของการใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้าน 16 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)