สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและมีมารยาทในการใช้งาน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง และผู้อื่นด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 4.2  ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

2. ปกป้องข้อมูลส่วนตัว

3. วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม     

ปีการศึกษา 2565 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วโมง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (1) (มีใบงาน และคำถามหลังกิจกรรม)